תקנון הגרלה בפייסבוק- "תיק המתנה"

תקנון הגרלה "תיק במתנה" בפייסבוק- SHOP4BAGS.CO.IL

1. כללי

ספאדו ג'נסיס בע"מ, המפעילה את אתר SHOP4BAGS.CO.IL (להלן: "עורכת ההגרלה" ו- "SHOP4BAGS", לפי העניין), יוצאת במבצע הגרלה אשר במהלכו תעניק עורכת ההגרלה זכות לקבלת פרס, כמפורט בתקנון זה, למבצעים לייק לעמוד הפייסבוק של המפעילה ולמבצעים שיתוף של מודעת ההגרלה במהלך תקופת ההרשמה, כהגדרת מונחים אלה להלן (להלן: "ההגרלה").

 

2. תקופת המבצע

2.1 ההרשמה להגרלה תחל ביום 15.9.16 ותסתיים ביום 15.10.2016 (להלן: "תקופת ההרשמה").

2.2 עורכת ההגרלה רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת ההרשמה, והכל על פי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין ולאישור המפקח, כהגדרתו להלן.

 

3. הגדרות

3.1 אתר המפעילה SHOP4BAGS.CO.IL

3.2 דף הפייסבוק הרשמי של SHOP4BAGS  הוא https://www.facebook.com/shop4bags.co.il/

3.3 "ספאדו ג'נסיס בע"מ" - יבואנית תיקים ומפעילת האתר SHOP4BAGS

3.4 "המפקח" או "המפקח על ההגרלה"- עו"ד נטאלי גריידי

3.5 "זוכה"- משתתף אשר ביצע לייק לדף הפייסבוק של shop4bags וביצע שיתוף למודעת הגרלה, כהגדרתה להלן, אשר הוגרל באמצעות שליפת נתונים מקובץ אקסל (באמצעות פונקציית "רנדום") במועד ביצוע ההגרלה, כמפורט להלן, ועומד בכל תנאי תקנון זה.

 

4. זכאות להשתתף בהגרלה

4.1 לקוח אשר יבצע לייק לעמוד בפייסבוק של עורכת הגרלה וביצע שיתוף למודעת ההגרלה במהלך תקופת ההרשמה (דהיינו, בין התאריכים 15.9.2016-15.9.2016) ייכנס מיידית להגרלה, בתנאי שגילו 18 שנים לפחות בעת ההשתתפות בהגרלה (להלן: "משתתף").

4.2 מובהר בזאת, כי ככל שלא יבצעו התנאים האמורים לעיל, באופן מלא ושלם כנדרש, המשתתף יאבד את זכאותו להשתתף בהגרלה, ובכלל זה קבלת הפרס נשוא ההגרלה.

 

5. פרסום מבצע ההגרלות -פרסום ההגרלה ותוצאותיה יבוצעו בפייסבוק ובאתר עורכת ההגרלה.

 

6. הפרסים

6.1 במסגרת מבצע ההגרלות יוגרל תיק מייקל קורס מקורי

6.2 מובהר, כי שווי הפרס נגזר ממחירי המוצר כפי שמוצגים באתר עורכת ההגרלה.

6.3 עוד מובהר, כי לא ניתן להמיר את הפרס בקבלת כסף מזומן.

6.4 לא תהיינה לזוכים ו/או למשתתפים כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה בגין הפרס, לרבות ביחס לסוג או דגם  הפרס.

6.5 בקבלת הפרס מתחייב הזוכה, כי הוא מסכים באופן בלתי חוזר לכל תנאי תקנון זה ולאמור בסעיף ‎6 זה.

 

7. ביצוע ההגרלה

ההגרלה תבוצע לכל הפחות בתוך 7 ימי עסקים לאחר תום תקופת ההרשמה, במשרדי עורכת ההגרלה, תחת פיקוחו של המפקח באופן ובתנאים כדלקמן:

7.1 הגרלת שמות הזוכים תתבצע באופן רנדומלי באמצעות שליפת נתונים מקובץ אקסל (באמצעות פונקציית "רנדום"), ובפיקוח המפקח על ההגרלה.

7.2 במהלך השלב הראשון של ביצוע ההגרלה ישלף כאמור שם אחד של הזוכה; במידה והזוכה לא יגיע לקבל את הפרס בהתאם לאמור בסעיף ‎9.1 להלן ו/או יתגלה כי אינו זכאי לקבל את הפרס, על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה, עורכת ההגרלה תבצע שוב את ההגרלה.

7.3 למען הסר ספק מובהר, כי משתתף אשר לא ביצע באופן מלא את תנאי עורכת הגרלה, השתתפותו תיפסל ובמקומו יישלף באופן רנדומלי שם משתתף אחר.

 

8. פרסום תוצאות ההגרלה

8.1 שם הזוכה יפורסם בפייסבוק בדף המפעילה לאחר ביצוע ההגרלה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה.

8.2 בנוסף, עורכת ההגרלה תיצור קשר עם הזוכה ותודיע לו על זכייתו באמצעות הפייסבוק, על פי פרטי הזוכה כפי שמופיעים בדף האישי של הזוכה.במידה וישנם פרטים נוספים בדף הפייסבוק של הזוכה, עורכת ההגרלה תעשה כל מאמץ להודיע לו על זכייתו.

 

9. הענקת הפרסים

9.1 לשם הענקת הפרס וכתנאי לכך, יתבקש זוכה להגיע למשרדי עורכת ההגרלה ולהציג תעודת זהות המעידה על זהותו של המשתתף ועל כך שמשתתף היה בתחילת תקופת ההרשמה בן 18 שנים לפחות. הזוכה יהיה רשאי לקבל את הפרס במשך תקופה של 30 יום מיום פרסום תוצאות ההגרלה או משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום, לפי המאוחר.

9.2 הזוכה לא יהיה רשאי להסב ו/או המחות את הפרס בכל אופן וצורה שהם.

9.3 בהשתתפותו במבצע ההגרלה מביע הזוכה את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו וכל מידע לגביהם אשר הועבר לעורכת ההגרלה במסגרת הצטרפותם להגרלה, בגין זכייתם בפרסים במסגרת מבצע ההגרלות, ללא הגבלה של זמן ובכל מדיה פרסומית שהיא, ומבלי שתהא להם כל טענה ו/או דרישה לעניין זה כלפי עורכת ההגרלה.

9.4 זוכה שלא אותר או בוטלה זכייתו על ידי המפקח בהתאם להוראות סעיף ‎9.4 להלן או זוכה שלא הגיע לקבל את הפרס במשך התקופה האמורה בסעיף ‎9 לעיל תבוטל זכייתו ומשתתף אחר אשר יוגרל שמו יוכרז כזוכה במקומו. במקרה כאמור תפורסם הודעת הזכייה על פי סעיף ‎8 לעיל והמפקח ייצור קשר עם המשתתף שהוכרז כזוכה החלופי.

 

10. פסילת זכייה

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, עורכת ההגרלה תהא רשאית לפסול ו/או לבטל זכייה על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לדרוש מזוכה להשיב את הפרס (במקרה בו נמסר לזוכה), במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או לאי עמידה של הזוכה בתנאי תקנון זה.

 

11. שונות

11.1 מבצע ההגרלות נערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.

11.2 התקנון ימצא בחנות עורכת ההגרלה שברח' שדרות המעפילים 31 תל אביב. ניתן לעיין בתקנון בתאום מראש. בנוסף יפורסם התקנון באתר האינטרנט של SHOP4BAGS בכתובת: www.shop4bags.co.il

11.3 כל החלטות עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה בכל עניין הקשור בהגרלה או בהענקת הפרסים, על כל שלביהם, ו/או בהוראות תקנון זה ויישומן, הן סופיות ואינן ניתנות לערעור. המשתתפים במבצע ההגרלות מסכימים לפעול ולקבל על עצמם את הוראות תקנון זה וההחלטות כאמור. עורכת ההגרלה או המפקח על ההגרלה לא יהיו חייבים לנמק או להסביר את החלטותיהם והמשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת ההגרלה ו/או המפקח בגין החלטות עורכת ההגרלה ו/או המפקח כאמור.

11.4 אם במשך תקופת מבצע ההגרלות, כתוצאה מכוח עליון (פיגוע, מלחמה, נזקי טבע, שביתה, השבתה וכיו"ב), לא ניתן יהא לממש או לבצע את ההגרלה, רשאית עורכת ההגרלה לדחות את מימוש או ביצוע ההגרלה למועד אחר או לחלופין לבטלו.

11.5 בכל מקרה של אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר מבצע ההגרלות, תגברנה הוראות תקנון זה.

11.6 הליכי ותוצאות ההגרלה יהיו סופיים, מוחלטים ובלתי ניתנים לערעור.

11.7 כל המידע לגבי פרטי הזוכה ו/או הפרס יהפכו לרכוש עורכת ההגרלה וכל הזכויות כולל הזכות לערוך, לפרסם ולהשתמש במידע הכלול בהם, ללא תשלום לזוכה ואו בקשת רשות מהזוכה, מסורות לידי עורכת ההגרלה.

11.8 הזוכה, לפי העניין, ישאו על חשבונם בכל הוצאה אחרת, אשר אינה חלה במפורש על עורכת ההגרלה על פי הוראות תקנון זה, לרבות תשלום מס בגין הזכייה בהתאם להוראות כל דין, ככל שתחול חבות כאמור. עורכת ההגרלה תהיה רשאית לדרוש מהזוכים לשלם כל חבות מס כאמור ו/או לנכות חבות מס כאמור מסכום הפרס ולפני תשלום הפרס לזוכים. מובהר, כי ככל שתחול חובת דיווח לשלטונות המס בגין הזכייה בהגרלה זו תחול חובה זו על הזוכה.

11.10 עורכת ההגרלה רשאית להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי ההגרלה, פרסים וזכיות, צורת חלוקת הפרסים וכל שינוי אחר, ובלבד שתעשה זאת עד 14 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

11.11 עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו בכפוף לדין.

11.12 עורכת ההגרלה תהיה רשאית להאריך, לקצר או לשנות את משך תקופת ההרשמה, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה, ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

11.13 כל המשתתפים ו/או הזוכים בהגרלה ייראו כמי שנתנו את הסכמתם לתנאי תקנון זה, וזאת כתנאי יסודי לזכאותם להשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרסים.

 

והזוכה היא :

 

שעות פתיחה: א-ה : 9:30 - 18:30 , יום ו : 9:30 - 14:30

* כל המוצרים באתר ובחנות מקוריים ומיובאים ע"י חברת ספאדו ג'נסיס בע"מ הבעלים והמפעילה של האתר SHOP4BAGS המתמחה ביבוא מקביל של תיקים ומוצרי עור מארה"ב ואירופה. כל המוצרים באתר מקוריים ועברו בדיקת מקוריות במכס ישראל ומואשרים על ידה כסחורה מקורית !

יש לכם חנות ? נשמח לעבוד יחד למכירה בסיטונאות יש ליצור קשר בשעות הפעילות .

קניה נעימה 

SHOP4BAGS © 2019
script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js">