מדניות פרטיות

התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מטרתם לפרט את האופן שבו מפעילת האתר משתמשת במידע שנמסר לה באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותם.

1. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ומסירת פרטים . במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, באופן המפורט בתנאי השימוש. ישנם שדות חובה שעל המשתמש למלא כדי להירשם לאתר. כחלק בלתי נפרד מתהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה רשאית מפעילת האתר לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

2. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה

3. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון, אמין ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן.

4.  המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

5.  מפעילת האתר רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר. עם זאת מפעילת האתר לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרי.

6. בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו למפעילת האתר והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה רשאית מפעילת האתר לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, newsletters  או מסרונים למשתמשים הכוללים מידע בדבר שירותיה, מבצעים שונים וכן מידע שיווקי ופרסומי.

7. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע האמור.

8. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies ) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע.

9. אבטחת מידע:

9.1 בעת שהנכם מבצעים רכישות באתר, הנכם משתמשים בפרטי כרטיס האשראי שלכם כדי לרכוש בקלות ובנוחות. על מנת להגן על תהליך זה, משתמשת מפעילת האתר בשרתים, המוגנים באמצעות תוכנת פירוול, המבטיחה זרימת מידע מבוקרת, ומונעת חדירות לתוכה. המערכת היא מערכת סגורה המגנה ומאבטחת את המשתמשים ברמה גבוהה.

9.2 כדי לחזק את רמת האבטחה ,. אופן התשלום מתבצע דרך חברת פייפאל העולמית וכל הנתונים והאחריות על פרטי כרטיס האשראי הוא עליה ו/או מי מטעמה.  

9.3 סליקת כרטיסי האשראי מבוצעת בהתאם לתקן בחברות האשראי.

9.4 על אף שמפעילת האתר נוקטת באמצעים המחמירים והמתקדמים ביותר על מנת להבטיח רמת אבטחה גבוהה של הנתונים, מפעילת האתר מבהירה, כי איננה מתחייבת שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של מפעילת האתר וכי ידוע למשתמש שמפעילת האתר  לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

10. מפעילת האתר תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

10.1 על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

10.2 בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.

10.3 בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

10.4 בכל מקרה בו תסבור מפעילת האתר, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של כל משתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10.5  במקרה של העברת פעילות האתר לצד שלישי.

10.6 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות של מפעילת האתר להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר. 

 

שעות פתיחה: א-ה : 9:30 - 18:30 , יום ו : 9:30 - 14:30

* כל המוצרים באתר ובחנות מקוריים ומיובאים ע"י חברת ספאדו ג'נסיס בע"מ הבעלים והמפעילה של האתר SHOP4BAGS המתמחה ביבוא מקביל של תיקים ומוצרי עור מארה"ב ואירופה. כל המוצרים באתר מקוריים ועברו בדיקת מקוריות במכס ישראל ומואשרים על ידה כסחורה מקורית !

יש לכם חנות ? נשמח לעבוד יחד למכירה בסיטונאות יש ליצור קשר בשעות הפעילות .

קניה נעימה 

SHOP4BAGS © 2019
script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js">