מדיניות החזרות וביטולים

 

1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

1.1  המשתמש ראשי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על  פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק הגנת הצרכן, לבין ההוראות המופיעות בתקנון זה, תגברנה  הוראות  חוק הגנת הצרכן. 

2.  ביטול עקב פגם ו/או אי התאמה 

2.1  הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה וקיים פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך, או כאשר קיים בו פגם או אי התאמה אחרים ("אי התאמה"), רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך מתן הודעה בכתב למפעילת האתר, ובה על הלקוח להודיע למפעילת האתר על הפגם או אי התאמה מיד לאחר בדיקת המוצר, או מיד לאחר גילוי הפגם, לפי המוקדם. דע - במקרה של שיהוי במתן הודעה כאמור - הדבר עלול לפגוע בזכות לביטול העסקה והשבת המוצר.  

2.2  עקב ביטול כתוצאה מאי התאמה כאמור תחזיר מפעילת האתר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, או תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. 

2.3 למען הסר ספק, ביקש הלקוח כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי מפעילת האתר, תהיה מפעילת האתר רשאית לגבות מהלקוח דמי שילוח בגין ההובלה כאמור. 

3. ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה 

ניתן לבטל את העסקה באופן המפורט להלן, באמצעות הודעה בכתב, לרבות פקס ודואר  אלקטרוני,  מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים  האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. מובהר כי הוראות סעיף זה לא יחולו על מוצרים בהזמנה אישית. 

3.1 מפעילת האתר מחייבת כי המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית מקור.

3.2 בהודעת ביטול עסקה על הלקוח לציין מספר הזמנה, שם מלא ,מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני. כמו כן עליו לציין את סוג המוצר שאותו רכש.

3.3 במקרה כאמור תחזיר מפעילת האתר, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את  החיוב בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. 

4 ביטול העסקה על ידי מפעילת האתר- בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה  רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הלקוח, ובלבד שתשלח הודעה על כך ללקוח: 

4.1 במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים בדף המכירה. 

4.2 בכל מקרה בו מסר הלקוח פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.  

4.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

4.4  החל מ 14.12.2010 יכנסו לתוקפן "תקנות ביטול עסקה" .

http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/Hechzer/business_hp.html

 
 

שעות פתיחה: א-ה : 9:30 - 18:30 , יום ו : 9:30 - 14:30

* כל המוצרים באתר ובחנות מקוריים ומיובאים ע"י חברת ספאדו ג'נסיס בע"מ הבעלים והמפעילה של האתר SHOP4BAGS המתמחה ביבוא מקביל של תיקים ומוצרי עור מארה"ב ואירופה. כל המוצרים באתר מקוריים ועברו בדיקת מקוריות במכס ישראל ומואשרים על ידה כסחורה מקורית !

יש לכם חנות ? נשמח לעבוד יחד למכירה בסיטונאות יש ליצור קשר בשעות הפעילות .

קניה נעימה 

SHOP4BAGS © 2019
script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js">